Menu
Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka

Starosta obce

Mgr. Jana Gazdičová
tel. +421907/833482
e-mail: starosta.lporubka@gmail.com

 • Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
 • Starosta skladá sľub.
 • Starosta
  1. a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
  1. b) vykonáva obecnú správu,
  1. c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  1. d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  1. e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 • Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
 • Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 • Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 • Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak
  1. a) poruší nariadenie,
  1. b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  1. c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy.
 • Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa takéhoto konania dopustil.
 • Mandát starostu zaniká
  1. a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  1. b) uplynutím funkčného obdobia,
  1. c) vzdaním sa mandátu,
  1. d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  1. e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  1. f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  1. g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  1. h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
  1. i) smrťou,
  1. j) zrušením obce.
 • Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

organizacna struktura.pdf (370.8 kB)

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu.

 

za 2019 Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf (5.23 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.pdf (5.92 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 2021.pdf (6.49 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára 2022.pdf (1.32 MB)

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 31/19 °C
streda 17. 7. mierny dážď 32/18 °C
štvrtok 18. 7. mierny dážď 27/17 °C

Preklad (translations)

fibris