Liptovská Porúbka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

DHZO

DHZO – Dobrovoľný hasičský zbor obce

DHZO zriaďuje obec s počtom obyvateľov väčším ako 500 na základe nariadenia zákona číslo 314/2001 Z.z.. Po zriadení môže obec požiadať o začlenenie do Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov čo je kategorizácia DHZO na základe počtu členov, úrovne vybavenia a dojazdových časov (kategórie A1, A, B, C, D). Členovia zásahovej jednotky sú spravidla členmi dobrovoľného hasičského zboru - občianskeho združenia (nie je to však podmienka). Veliteľa ustanovuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Podmienkou na členstvo v DHZO je vek od 18 do 60, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov. Po prijatí musí každý záujemca absolvovať základnú prípravu členov hasičských jednotiek kde dostane základné informácie o legislatívnych nariadeniach, vecných prostriedkoch, taktike zdolávania požiarov, prvej pomoci a ďalších témach súvisiacich s požiarnou ochranou. Ďalej je každý člen vzdelávaný podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých zborov.

DHZO Liptovská Porúbka

Je zriadený v pôsobnosti obce Liptovská Porúbka. V súčasnej dobe je zaradený do kategórie B. Predpísaný minimálny početný stav pre našu kategóriu je 8 členov + veliteľ. V prípade výjazdu je minimálny počet 3 členovia + veliteľ.

DHZO Liptovská Porúbka disponujeme cisternovým vozidlom CAS 32 TATRA 148, dopravným vozidlom DA AVIA A31. Novým prírastkom do vybavenia je protipovodňový vozík pridelený ministerstvom vnútra. Tento vozík je vybavený technickými prostriedkami na boj s povodňami a následné odstraňovanie škôd po tejto nežiaducej udalosti. V oblasti ochrany života a zdravia členov pri zásahu disponujeme ochrannými odevmi pre zásah v uzavretých priestoroch, pre zásah pri lesných požiaroch a technických výjazdoch. Do nadštandardného vybavenia nášho zboru patrí elektrocentrála, sada na odstraňovanie ekologickej nehody, prostriedky pre činnosť v priestore zamorenom nedýchateľnými plynmi, vybavením na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a transport zranenej osoby. V štandardnom vybavení sú prenosné komunikačné prostriedky, prenosné striekačky, čerpadlá na čerpanie z vodnej hladiny, čerpanie znečistenej vody a čerpanie z väčších hĺbok.

Každý člen zásahovej jednotky má absolvované povinné základné školenie pre členov hasičských jednotiek. V rámci ďalšieho vzdelávania a zlepšovania akcieschopnosti zboru pravidelne navštevujeme školenia prvej pomoci, školenia strojníkov a obslúh strojných zariadení. Niekoľko našich členov má školenie pre používanie dýchacích prístrojov, obsluhu motorových píl a oprávnenie viesť motorové vozidlo kategórie C s právom prednostnej jazdy.

Našim cieľom je zlepšovať materiálno technické zabezpečenie zboru, zvyšovať úroveň vzdelania a schopností členov DHZO a tým byť vždy pripravený pomôcť našim spoluobčanom v čase požiaru alebo inej nežiaducej situácii ohrozujúce život a zdravie.

Dňa 20.01.19 v poobedňajších hodinách bola jednotka DHZO Liptovská Porúbka vyslaná na zásah vo vlastnom katastri. O pomoc požiadal občan našej obce. Výjazd: odstránenie nebezpečného stavu - prevísajúci sneh a ľad cez hranu strechy obytného domu ohrozujúci obyvateľov nehnuteľnosti. Zúčastnilo sa 5 členov s ručným náradím. Do 45 minút bol výjazd zdarne ukončený.

Dňa 28.01.19 v podvečerných hodinách bola jednotka DHZO Liptovská Porúbka vyslaná na zásah vo vlastnom katastri. O pomoc požiadal občan našej obce. Výjazd: odstránenie nebezpečného stavu – hrubá vrstva mokrého snehu na malej hospodárskej budove, hrozba preborenia strechy. Zúčastnilo sa 6 členov s ručným náradím. Do 90 minút bol výjazd zdarne ukončený. 

Dňa 02.02.19 v ranných hodinách bola jednotka DHZO Liptovská Porúbka vyslaná na podnet občana obce monitorovať potok pretekajúci našou obcou. Počas zimy občania obce hádžu sneh do potoka a tak tvoria hrádze ktoré spomaľujú tok vody. Po dvoch hodinách bolo nutné vyhlásiť výjazd. Výjazd: odstránenie nebezpečného stavu – sneh a kusy ľadu v koryte miestneho potoka, hrozba vyliatia na miestne komunikácie a do dvorov domov stojacich v okolí.. Zúčastnilo sa 5 členov. Ručným náradím rozbíjali hrádze ktoré bránili voľnému prietoku vody. Do dvoch hodín bol výjazd ukončený. 

Dňa 23.2.2019 sa traja naši členovia zúčastnili európskeho projektu s názvom "Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru". Ide o projekt medzi Žilinským a Moravskoslezským krajom. Cieľom projektu je vytvorenie a prehlbovanie partnerstva miestnych iniciatív zabezpečujúcich odbornú prípravu členov zboru dobrovoľných hasičov v ČR a SR. Toto školenie bolo zamerané na zvládanie krízových situácií ktoré môžu vzniknúť počas vedenia motorových vozidiel kategórie C v cestnej premávke a jazdu v extrémnom teréne.

Školenie sa začalo o 8:00 kde sa v areáli "Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava" stretli dobrovoľní hasiči z ČR a SR na vozidlách: Tatra 148, Tatra 815, Tatra TERRNO, Renault, Iveco daily a Avia A31. Po dvojhodinovom školení sme na polygone učili zvládať nedotáčavý a pretáčavý šmyk, núdzové brzdenie na rôznych povrchoch a vyhýbanie. Po obede výcvik pokračoval na polygone terénnej jazdy kde sme s vozidlami prekonávali extrémne stúpania, klesania, jazdu v pozdĺžnom náklone a iných prekážkach. O 16:00 bol výcvik ukončený a každý absolvent získal certifikát o absolvovaní kurzu. Po ukončení sme ešte navštívili jednu z hasičských staníc v Ostrave. Po exkurzii sme vyrazili na cestu domov.

11.03. 2019 – technický výjazd: odstránenie popadaných stromov po veternej kalamite, v časti Na šmýkanci došlo k znepriechodneniu miestnej komunikácie popadanými stromami – výjazd na príkaz starostky obce

23.03. 2019 – požiar: požiar trávnatej plochy v priestore Stráň, občania obce nahlásili požiar trávnatej plochy pravdepodobne spôsobený protizákonným vypaľovaním, rýchlim zásahom jednotky sa podarilo požiar rýchlo lokalizovať a následne úplne uhasiť – výjazd na príkaz starostky obce

V dňoch 29.03. 2019, 30.03. 2019 a 31.03. 2019 - požiar: požiar na lesných pozemkoch UPS Hybe v lokalite Vachtárová nad obcou Kráľova Lehota. Naši členovia strávili 3 dni  v náročnom lesnom teréne pri lokalizácii a likvidácii požiaru s rozlohou 250x300m spôsobeného ľudskou nedbanlivosťou – výjazd na požiadanie krajského operačného strediska HaZZ a okresnej riaditeľky  HaZZ LM.